Statut Stowarzyszenia
STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Członkowie zarządu: Prezes zarządu: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulski Zastępca Prezesa Zarządu: mgr inż. Barbara Żmidzińska Sekretarz: dr inż. Ryszard Janecki Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. § 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. § 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele, sposoby działania i środki na ich realizację § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, 2. krzewienie nauki, techniki, 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, 4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki, 5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników, 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. § 6 Główne sposoby realizacji celów Stowarzyszenia: 1. popieranie twórczości naukowo-technicznej, 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania stowarzyszenia, 4. prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji, 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, 6. organizowanie konferencji, narad, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 7. prowadzenie działalności wydawniczej, 8. przyznawanie odznak i nagród. § 7 Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 5 zyskuje się z: 1. wpisowego i składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających. § 9 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsca stałego zamieszkania. 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 11 Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. § 12 Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: a/ wystąpienia b/ skreślenia z listy c/ wykluczenia d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e/ rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia § 13 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. § 14 Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok. § 15 Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. § 16 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie § 14 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków. 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. § 17 Członkowie zwyczajni mają prawo: a/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia c/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia d/ korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami § 18 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a/ postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, b/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, c/ propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków d/ dbania o mienie Stowarzyszenia e/ regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia § 19 Członkowie wspierający mają prawo do: a/ udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia § 20 Członkowie wspierający mają obowiązek: a/ wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c/ regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia § 21 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 22 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Walne Zebranie Członków § 23 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. § 24 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd: a/ z własnej inicjatywy, b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 pkt 2 i § 35 pkt 1. § 25 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 2) uchwalenie statutu i jego zmian , 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia § 26 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad, h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków, i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. § 27 1. W skład Zarządu wchodzi 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. § 28 1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. I wtedy: 3. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd przy pomocy Biura na czele którego stoi Dyrektor. 4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd § 29 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. § 30 Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, c. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, e. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 31 Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. § 32 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Biura Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Majątek i fundusze stowarzyszenia § 33 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji, c) wpływów z działalności statutowej. § 34 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu działający łącznie. Postanowienia końcowe § 35 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).

 

Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje

 

REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland 
+48 661 401 397, +48 602 226 799, 
sekretariat@pstt.eu 
Pon -Pią 09:00 - 16:00 
Działalność
     
Linki
   
Nowe technologie Działalność wydawnicza Konferencje Krzewienie nauki Wymiana opinii Integracja specjalistów O nas ATST Konferencja TST Kontakt

© Copyright PSTT 2018. All Rights Reserved

 

Statut Stowarzyszenia
STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Członkowie zarządu: Prezes zarządu: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulski Zastępca Prezesa Zarządu: mgr inż. Barbara Żmidzińska Sekretarz: dr inż. Ryszard Janecki Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. § 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. § 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele, sposoby działania i środki na ich realizację § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, 2. krzewienie nauki, techniki, 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, 4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki, 5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników, 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. § 6 Główne sposoby realizacji celów Stowarzyszenia: 1. popieranie twórczości naukowo-technicznej, 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania stowarzyszenia, 4. prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji, 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, 6. organizowanie konferencji, narad, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 7. prowadzenie działalności wydawniczej, 8. przyznawanie odznak i nagród. § 7 Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 5 zyskuje się z: 1. wpisowego i składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających. § 9 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsca stałego zamieszkania. 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 11 Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. § 12 Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: a/ wystąpienia b/ skreślenia z listy c/ wykluczenia d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e/ rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia § 13 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. § 14 Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok. § 15 Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. § 16 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie § 14 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków. 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. § 17 Członkowie zwyczajni mają prawo: a/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia c/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia d/ korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami § 18 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a/ postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, b/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, c/ propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków d/ dbania o mienie Stowarzyszenia e/ regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia § 19 Członkowie wspierający mają prawo do: a/ udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia § 20 Członkowie wspierający mają obowiązek: a/ wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c/ regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia § 21 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 22 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Walne Zebranie Członków § 23 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. § 24 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd: a/ z własnej inicjatywy, b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 pkt 2 i § 35 pkt 1. § 25 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 2) uchwalenie statutu i jego zmian , 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia § 26 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad, h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków, i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. § 27 1. W skład Zarządu wchodzi 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. § 28 1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. I wtedy: 3. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd przy pomocy Biura na czele którego stoi Dyrektor. 4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd § 29 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. § 30 Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, c. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, e. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 31 Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. § 32 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Biura Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Majątek i fundusze stowarzyszenia § 33 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji, c) wpływów z działalności statutowej. § 34 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu działający łącznie. Postanowienia końcowe § 35 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność
Linki
Statut Stowarzyszenia
STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Członkowie zarządu: Prezes zarządu: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulski Zastępca Prezesa Zarządu: mgr inż. Barbara Żmidzińska Sekretarz: dr inż. Ryszard Janecki Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. § 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. § 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele, sposoby działania i środki na ich realizację § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, 2. krzewienie nauki, techniki, 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, 4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki, 5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników, 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. § 6 Główne sposoby realizacji celów Stowarzyszenia: 1. popieranie twórczości naukowo-technicznej, 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania stowarzyszenia, 4. prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji, 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, 6. organizowanie konferencji, narad, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 7. prowadzenie działalności wydawniczej, 8. przyznawanie odznak i nagród. § 7 Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 5 zyskuje się z: 1. wpisowego i składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających. § 9 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsca stałego zamieszkania. 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 11 Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. § 12 Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: a/ wystąpienia b/ skreślenia z listy c/ wykluczenia d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e/ rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia § 13 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. § 14 Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok. § 15 Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. § 16 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie § 14 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków. 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. § 17 Członkowie zwyczajni mają prawo: a/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia c/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia d/ korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami § 18 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a/ postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, b/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, c/ propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków d/ dbania o mienie Stowarzyszenia e/ regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia § 19 Członkowie wspierający mają prawo do: a/ udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia § 20 Członkowie wspierający mają obowiązek: a/ wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c/ regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia § 21 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 22 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Walne Zebranie Członków § 23 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. § 24 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd: a/ z własnej inicjatywy, b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 pkt 2 i § 35 pkt 1. § 25 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 2) uchwalenie statutu i jego zmian , 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia § 26 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad, h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków, i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. § 27 1. W skład Zarządu wchodzi 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. § 28 1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. I wtedy: 3. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd przy pomocy Biura na czele którego stoi Dyrektor. 4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd § 29 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. § 30 Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, c. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, e. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 31 Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. § 32 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Biura Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Majątek i fundusze stowarzyszenia § 33 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji, c) wpływów z działalności statutowej. § 34 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu działający łącznie. Postanowienia końcowe § 35 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Działalność
Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
Statut Stowarzyszenia
STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Członkowie zarządu: Prezes zarządu: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulski Zastępca Prezesa Zarządu: mgr inż. Barbara Żmidzińska Sekretarz: dr inż. Ryszard Janecki Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. § 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. § 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele, sposoby działania i środki na ich realizację § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, 2. krzewienie nauki, techniki, 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, 4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki, 5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników, 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. § 6 Główne sposoby realizacji celów Stowarzyszenia: 1. popieranie twórczości naukowo-technicznej, 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania stowarzyszenia, 4. prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji, 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, 6. organizowanie konferencji, narad, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 7. prowadzenie działalności wydawniczej, 8. przyznawanie odznak i nagród. § 7 Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 5 zyskuje się z: 1. wpisowego i składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających. § 9 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsca stałego zamieszkania. 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 11 Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. § 12 Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: a/ wystąpienia b/ skreślenia z listy c/ wykluczenia d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e/ rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia § 13 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. § 14 Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok. § 15 Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. § 16 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie § 14 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków. 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. § 17 Członkowie zwyczajni mają prawo: a/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia c/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia d/ korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami § 18 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a/ postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, b/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, c/ propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków d/ dbania o mienie Stowarzyszenia e/ regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia § 19 Członkowie wspierający mają prawo do: a/ udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia § 20 Członkowie wspierający mają obowiązek: a/ wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c/ regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia § 21 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 22 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Walne Zebranie Członków § 23 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. § 24 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd: a/ z własnej inicjatywy, b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 pkt 2 i § 35 pkt 1. § 25 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 2) uchwalenie statutu i jego zmian , 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia § 26 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad, h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków, i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. § 27 1. W skład Zarządu wchodzi 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. § 28 1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. I wtedy: 3. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd przy pomocy Biura na czele którego stoi Dyrektor. 4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd § 29 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. § 30 Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, c. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, e. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 31 Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. § 32 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Biura Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Majątek i fundusze stowarzyszenia § 33 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji, c) wpływów z działalności statutowej. § 34 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu działający łącznie. Postanowienia końcowe § 35 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A.
Działalność Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Linki
   
Statut Stowarzyszenia
STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TELEMATYKI TRANSPORTU Członkowie zarządu: Prezes zarządu: Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulski Zastępca Prezesa Zarządu: mgr inż. Barbara Żmidzińska Sekretarz: dr inż. Ryszard Janecki Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. § 2 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 79 poz. 855) i posiada osobowość prawną. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. § 3 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. § 4 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Rozdział II Cele, sposoby działania i środki na ich realizację § 5 Celem Stowarzyszenia jest: 1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin, 2. krzewienie nauki, techniki, 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, 4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki, 5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników, 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków, 7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej. § 6 Główne sposoby realizacji celów Stowarzyszenia: 1. popieranie twórczości naukowo-technicznej, 2. współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania stowarzyszenia, 4. prowadzenie działalności na rzecz normalizacji i certyfikacji, 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, 6. organizowanie konferencji, narad, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych, 7. prowadzenie działalności wydawniczej, 8. przyznawanie odznak i nagród. § 7 Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 5 zyskuje się z: 1. wpisowego i składek członkowskich, 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 8 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających. § 9 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsca stałego zamieszkania. 2. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 2. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna liczba głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. § 11 Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego. § 12 Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku: a/ wystąpienia b/ skreślenia z listy c/ wykluczenia d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego e/ rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia § 13 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. § 14 Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok. § 15 Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. § 16 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie § 14 bądź wykluczony za Stowarzyszenia na podstawie § 15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków. 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. § 17 Członkowie zwyczajni mają prawo: a/ czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, b/ uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia c/ zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia d/ korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami § 18 Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a/ postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia, b/ aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia, c/ propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków d/ dbania o mienie Stowarzyszenia e/ regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia § 19 Członkowie wspierający mają prawo do: a/ udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym b/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia § 20 Członkowie wspierający mają obowiązek: a/ wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku b/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, c/ regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Rozdział IV Organy Stowarzyszenia § 21 1. Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. 2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. 3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. § 22 W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. Walne Zebranie Członków § 23 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym - członkowie wspierający. § 24 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd: a/ z własnej inicjatywy, b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, c/ na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 pkt 2 i § 35 pkt 1. § 25 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 2) uchwalenie statutu i jego zmian , 3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 6) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia § 26 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi b) gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia, c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją, g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad, h) sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków, i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich, k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. § 27 1. W skład Zarządu wchodzi 3 członków. 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona. 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. § 28 1. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 2. Zarząd może powołać Dyrektora Biura Zarządu. I wtedy: 3. Bieżącą pracą Stowarzyszenia kieruje Zarząd przy pomocy Biura na czele którego stoi Dyrektor. 4. Szczegółowy zakres i tryb pracy Biura określa regulamin, uchwalony przez Zarząd § 29 Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. § 30 Do zdań Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia, c. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, d. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, e. występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi. § 31 Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji. § 32 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Biura Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Majątek i fundusze stowarzyszenia § 33 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji, c) wpływów z działalności statutowej. § 34 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu działający łącznie. Postanowienia końcowe § 35 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79 poz.855).
Ekspertyzy • Konferencje • Publikacje
REGON: 240591848 NIP: 634-263-24-33 KRS:0000273929 PKD: 9133Z NR KONTA: 61 1940 1076 3028 5730 0000 0000 Credit Agricole Bank Polska S.A. Kontakt
ul. Józefa Gallusa 5/3, 40-594 Katowice Poland
+48 661 401 397, +48 602 226 799,
sekretariat@pstt.eu
Pon -Pią 09:00 - 16:00
Działalność Linki